Hot news

An Phong chung tay đóng góp “Quỹ vì người nghèo” Quận 2 năm 2015

  • Cùng với nhiệm vụ và mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh doanh, khẳng định uy tín và thương hiệu trên thị trường, Công ty TNHH Xây Dựng An Phong đặc biệt chú trọng tới công tác từ thiện và các hoạt động an sinh xã hội trong những năm qua.

Related news